מעמדו של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה בהקשרים רגולטוריים

נייר מדיניות 2/2023: מערך הייעוץ המשפטי לממשלה בהקשרים רגולטוריים

סמוך להשבעת הממשלה ה־37, הכריז שר המשפטים יריב לוין על כוונת הממשלה לקדם תכנית לביצוע שינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט בישראל ומוסדותיה המרכזיים, הממלאים תפקיד מפתח בריסון הכוח השלטוני בשיטת המשטר הדמוקרטית הנוהגת בישראל. נייר מדיניות זה עוסק בשינוי המוצע במערך הייעוץ המשפטי לממשלה, הכולל את מוסד היועץ המשפטי לממשלה ואת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה.

מהלכי החקיקה המוצעים מבקשים לבטל את מעמדם העצמאי של היועצים המשפטיים במערך הייעוץ המשפטי לממשלה ואת מעמדן המחייב של חוות הדעת מטעמם, ובכך לשנות לבלי היכר את תפקידם כפי שעוצב לאורך השנים בדין הישראלי.

כדי לשכנע את הציבור בדבר הצורך במהלכי חקיקה שיחלישו את מעמדו של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, יוזמי מהלכי החקיקה מקדמים נרטיב חלקי ומטעה המתמקד בטענות, לפיהן היועצים המשפטיים במערך הייעוץ המשפטי לממשלה מחזיקים במעמד ובסמכויות שאין להם אח ורע בעולם. לשיטתם, מוסד הייעוץ המשפטי פוגע לכאורה בעקרונות דמוקרטיים כגוןרצון הציבור“, “משילותואחריותיות“.

נרטיב זה מבוסס על מסגור חסר ומטעההמתעלם לחלוטין מהתכליות שלשמן הוקנו הסמכויות בידי היועצים המשפטיים מלכתחילהכמו גם מההקשר הכולל של המציאות החוקתית בישראל.

שאלת מעמדו של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה חייבת להיבחן לאורן של הסמכויות המסורות לממשלה ולשריהולאורו של מארג האיזונים והבלמים הכולל הקיים בשיטתנו   

נייר המדיניות מצביע על כך שהממשלה הישראלית נהנית מכוח ומסמכויות חריגים בהשוואה לדמוקרטיות מערביות אחרות בעולם במגוון תחומיםלצד זאתמערך המנגנונים המרסנים החל על כוחה החריג של הממשלה בישראל מצומצם בהרבה מהמקובל במדינות דמוקרטיותנוכח הגירעון באיזונים ובלמים במבנה המשטרי הייחודי בישראל מתחדדת חשיבות מערך הייעוץ המשפטי לממשלה כאחד ממנגנוני הביקורת החשובים על פועלה של הממשלה בשיטתנו.

נייר המדיניות עומד על ההיקף והמאפיינים של הסמכויות העודפות המסורות לממשלה בישראל ולשריה בהקשרים של רגולציה כלכליתבניגוד למרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם בהן הסוכנויות הרגולטוריות מקצועיות ועצמאיותבישראל סמכויות אסדרה רבות הנוגעות לשוק הפרטי מסורות בידי רגולטורים בלתיעצמאיים הכפופים לדרג הפוליטי (משרדי הממשלה והשרים העומדים בראשותם). מצב דברים זהמגביר את החשש מפני שימוש לרעה בכוח שלטוני כאמצעי לקידום אינטרסים פוליטיים ואישיים צרים על חשבון האינטרס הציבורי הרחב.

הריכוזיות המשקית הגבוהה בישראל והקשרים הייחודים בין גורמים פוליטיים בעלי יכולת השפעה על תהליך קבלת החלטות רגולטוריות ובין שחקנים מפוקחים בשוק הפרטימחריפים את החשש מפני היווצרות תופעות של “שבי רגולטורי” ושל יחסי הוןשלטון.

נשקפת אפוא לאינטרס הציבורי פגיעה כפולההטית ההליך הרגולטורי לטובת אינטרסים עסקיים מחד־גיסא וזיהום” ההליך הפוליטי בצורה המאפיינת גירעון דמוקרטימאידך־גיסא.

נוכח היעדר גורמי פיקוח חיצוניים אפקטיביים ישנה נחיצות מיוחדת בקיומו של שומר סף יעיל שיוודא כי הסמכויות המסורות לדרג הפוליטי מופעלות בהתאם לדיןעל כןנייר המדיניות סוקר את היתרונות המוסדיים הייחודים של היועצים המשפטיים העצמאיים במשרדי הממשלהלאור החשש שביטול עצמאותם יובילבין היתרלמצב של כוח שלטוני בלתי מרוסן המשפיע על תהליך קבלת ההחלטות הרגולטוריות בישראללטובת גורמים מפוקחים בעלי כוח השפעה עודף.

נייר המדיניות חובר על ידי חוקרי מכון ברנדייסעורכי הדין ענת שורק ועירא הרדי.

ביום 9 ביולי 2023 התקיים במכון ברנדייס שולחן עגול לדיון בנייר המדיניותבפאנל השתתפו שר המשפטים לשעבר דן מרידורהמשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס פרופ‘ אליקים רובינשטייןשופט בית המשפט העליון בדימוס מני מזוזהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים כלכלייםפיסקליים לשעבר עוד דידי לחמן מסר היועצת המשפטית של משרד התקשורת לשעבר עוד נגה רובינשטיין.