בקשת מכון ברנדייס להצטרף כידיד בית משפט לעתירות נגד ביטול עילת הסבירות

מכון לואיס ברנדייס לחברה לכלכלה ולדמוקרטיה במכללה למינהל הגיש בקשה להצטרף כידיד בית המשפט לעתירות שהוגשו נגד התיקון לחוק־יסוד: השפיטה המבטל את עילת הסבירות. בהתבסס על מחקריו, מצביע המכון על העובדה שבישראל יש ריכוז חריג של סמכויות רגולטוריות וסמכויות ביצועיות בהשוואה למדינות דמוקרטיות אחרות בעולם. ביטול גורף של עילת הסבירות על החלטות ממשלה ושרים ישלול מבית המשפט כלי ביקורת חיוני על פעולותיהם, ובכלל זאת על החלטות פרטניות בעניינים רגולטוריים.

בנוסף, התיקון לחוק היסוד פוגע קשות בתפקוד ובעצמאות שומרי הסף ובראשם מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, המשמש כ”קו הגנה ראשון” בשמירה על שלטון החוק. 

כתוצאה מכך נשקפת סכנה כי התיקון לחוק היסוד ייצור “שטחי הפקר” שבהם הממשלה ושריה ייהנו מכוח בלתי מוגבל, בהיעדר גורם שיוכל לפקח באופן אפקטיבי על תקינות פעולותיהם. 

מדובר לא רק בפתח לשחיתות שלטונית שלא תדע גבול, אלא גם בסיכון מוגבר להייוצרותם של יחסי הון-שלטון, שבמסגרתם נבחרי ציבור בממשלה יעשו שימוש לרעה בסמכויותיהם הרגולטוריות כדי להשיג מגורמים מפוקחים הטבות  שיסייעו להנציח את מעמדם השלטוני.